Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 3 szt.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 09 października 2017 roku o godz. 14:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:  D R U G A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 313/1 o powierzchni 2023 m2, symbol użytku: RVI. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym zdala czynne): wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kliniska Wielkie, przy ul. Zaścianek 4. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017470/6. Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 85.800,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 57.200,00 zł. Rękojmia wynosi 8.580,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-10-06 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 09 października 2017 roku o godz. 14:15, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 70 o powierzchni 29 141 m2, symbol użytku: RIVb ( grunty orne) o powierzchni 4555 m2, RV (grunty orne) o powierzchni 2674 m2, ŁIV (łąki trwałe) o powierzchni 6465 m2, ŁV (łąki trwałe) o powierzchni 8892 m2, Lzr-ŁIV (grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. rolnych) o powierzchni 6555 m2. Przez działkę przechodzi linia elektroenergetyczna. Nieruchomość położona w miejscowości obr. Dąbrowica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00052107/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 33.400,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 25.050,00 zł. Rękojmia wynosi 3.340,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-10-06 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 10 października 2017 roku o godz. 14:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 118 o powierzchni 0,60 ha (użytek i klasa bonitacyjna: S-RVI o pow. 0,17ha, Bi o pow. 0,40ha, N o pow. 0,03 ha) zabudowaną budynkiem nr ewid. 154 (rok budowy 1913) opisanym w rejestrze kartotek budynków jako budynek "oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe" o powierzchni użytkowej 576 m2. Budynek stanowi stan surowy otwarty, zadaszony z pokryciem do wymiany. Nieruchomość położona jest w miejscowości obr. Kopice gm. Stepnica i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00035423/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 278.000,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 208.500,00 zł. Rękojmia wynosi 27.800,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-10-09 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:25 października 2017 roku o godz. 14:40, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 161/1 o powierzchni 5,6476 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: PsV-5,5924 ha i W-PsV-0,0552 ha. Nieruchomość położona w miejscowości obręb Przybiernów gm. Przybiernów posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013922/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105.610,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 70.406,67 zł. Rękojmia wynosi 10.561,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-10-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Z uwagi na to, iż przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o prawie pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych - potencjalnym nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być tylko podmiot wymieniony w ww. ustawie. Licytant winien spełniać warunki określone w art. 2a, art. 2b, art. 6 ustawy legitymując się w dniu licytacji stosownym zaświadczeniem o którym mowa w art. 7 ustawy (oświadczeniem poświadczonym przez wójta, burmistrza, prezydenta) ew. zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 25 października 2017 roku o godz. 14:40, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 161/1 o powierzchni 5,6476 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: PsV-5,5924 ha i W-PsV-0,0552 ha. Nieruchomość położona w miejscowości obręb Przybiernów gm. Przybiernów posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013922/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105.610,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 70.406,67 zł. Rękojmia wynosi 10.561,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-10-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Z uwagi na to, iż przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o prawie pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych - potencjalnym nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być tylko podmiot wymieniony w ww. ustawie. Licytant winien spełniać warunki określone w art. 2a, art. 2b, art. 6 ustawy legitymując się w dniu licytacji stosownym zaświadczeniem o którym mowa w art. 7 ustawy (oświadczeniem poświadczonym przez wójta, burmistrza, prezydenta) ew. zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 09 listopada 2017 roku o godz. 14:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako udział 18/29 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 84/60 o powierzchni 3292 m2 w klasie bonitacyjnej ŁV z bezpośrednim dostępem do drogi. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości obr. Jarszewko gm. Stepnica  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00039598/9. Udział 18/29 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 4.189,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.141,75 zł. Rękojmia wynosi 418,90 zł P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako udział 30/42 w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 84/45 o powierzchni 1735m2 w klasie bonitacyjnej ŁV z bezpośrednim dostępem do drogi. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości obr. Jarszewko gm. Stepnica  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00039599/6. Udział 30/42 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 2.541,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.905,75 zł. Rękojmia wynosi 254,10 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-11-08 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants