Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 4 szt

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że  w dniu: 30 marca 2017 roku o godz. 14:30, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A
nieruchomości oznaczonej jako udział 2/3 części w nieruchomości  gruntowej stanowiącej  działkę nr ewid. 58/2 o powierzchni 0,1401 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr ewid. 149 o powierzchni użytkowej 90,62 m2 + 39,40 m2, budynkiem gospodarczym nr ewid. 151 o powierzchni użytkowej 15,64 m2 oraz działkę niezabudowaną nr ewid. 59 o powierzchni 0,55 ha oraz.  Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Wojcieszyn 22 gm. Nowogard  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00039415/3. Na nieruchomości - dożywotnia służebność osobista. Osoba na rzecz której ustanowione zostało to prawo zmarła w 2011 roku.
Udział 2/3 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  94.157,00 zł.
I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.617,75 zł.
Rękojmia wynosi 9.415,70 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-03-29 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
___________________________________________________________________________
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 12 kwietnia 2017 roku o godz. 14:40, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 60/3 o powierzchni  2240 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ewid. 20 o pow. użytkowej 156,15 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi nr ewid. 21 o pow. użytkowej 58,26 m2 i 23 o pow. użytkowej 141,37 m2 oraz budynkiem opisanym w rejestrze budynków symbolem "nieokreślony" nr ewid. 22 o pow. użytkowej 20,66 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Miłowo przy ul. Wrocławskiej 1 gmina Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00040181/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  421.657,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 281.104,67 zł.
Rękojmia wynosi 42.165,70 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-04-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
___________________________________________________________________________
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 12 kwietnia 2017 roku o godz. 14:50, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,62 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c, korytarza oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 29,99 m2 wraz z przynależnym udziałem 9361/241350 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 11714. Nieruchomość położona jest w miejscowości Stepnica, przy ul. Tadeusza Kościuszki 11/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041767/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 131.600,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 87.733,33 zł. Rękojmia wynosi 13.160,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-04-11 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
___________________________________________________________________________
O B W I E S Z C Z E N I
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 19 kwietnia 2017 roku o godz. 10:30, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. nr 736/6 o powierzchni  55300 m2, symbol użytku działki: RV o powierzchni 11400 m2, PsV o powierzchni 13600 m2, PsVI o powierzchni 12000 m2, W o powierzchni 900 m2, LsIV o powierzchni 3300 m2, Lz-RV o powierzchni 3400 m2, Lz-PsVI o powierzchni 2300 m2 ,N o powierzchni 8400 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Żdżary gm. Goleniów posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00002742/6.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  364.700,00 zł.
II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 243.133,33 zł.
Rękojmia wynosi 36.470,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-04-18 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
___________________________________________________________________________
O B W I E S Z C Z E N I
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 24 kwietnia 2017 roku o godz. 14:40, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 161/1 o powierzchni 5,6476 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: PsV-5,5924 ha i W-PsV-0,0552 ha. Nieruchomość położona w miejscowości obręb Przybiernów gm. Przybiernów  posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013922/2.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  105.610,00 zł.
I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 79.207,50 zł.
Rękojmia wynosi 10.561,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-04-21 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Z uwagi na to, iż przedmiotem licytacji jest  nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw  oraz o prawie pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych - potencjalnym nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być tylko podmiot wymieniony w ww. ustawie. Licytant winien spełniać warunki określone w art. 2a, art. 2b, art. 6 ustawy  legitymując się w dniu licytacji  stosownym zaświadczeniem o którym mowa w art. 7 ustawy (oświadczeniem poświadczonym przez wójta, burmistrza, prezydenta) ew. zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
plants