Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 5 szt

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 02 sierpnia 2017 roku o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 121/7 o powierzchni 605 m2, (0,0605 ha), symbol użytku: Ti. Przedmiotowa działka wykorzystywana jest na plac zabaw, parking, rekreację. Nieruchomość położona w miejscowości Maszewo, przy ul. Mariana Buczka, ul. Hanki Sawickiej posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00047910/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10.200,00 zł +23%VAT (tj.2.346,00 zł) = 12.546,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6.800,00 zł + 23%VAT (tj.1.564,00 zł) = 8.364,00 zł. Rękojmia wynosi 1.254,60 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-08-01 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 08 sierpnia 2017 roku o godz. 14:30, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 65,88 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, dwóch przedpokoi, łazienki, wc. Nieruchomość położona w miejscowości Stepnica, przy ul. 40 Lecia PRL 7/4 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00031409/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117.000,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 78.000,00 zł. Rękojmia wynosi 11.700,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-08-07 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 24 sierpnia 2017 roku o godz. 14:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A udziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej - z rozpoczętą budową budynku (stan zaawansowania budowy ca 16%), stanowiącej działkę nr ewid. 598/2 o powierzchni 1,4941 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: RV-1,3944 i Bp-0,0997 ha z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Uzbrojenie - instalacja wodna, sanitarna oraz elektryczna. Nieruchomość położona w miejscowości Przybiernów obr. Przybiernów 4 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00020358/9. Udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 37.555,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 25.036,66 zł. Rękojmia wynosi 3.755,50 zł D R U G A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 759 o powierzchni 0,0726 ha w klasie bonitacyjnej RIVb z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Uzbrojenie - w drodze- instalacja wodna, sanitarna, gazowa oraz elektryczna. Nieruchomość położona jest w miejscowości Przybiernów, przy ul. B. Krzywoustego 14. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 21.03.2090 roku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00014906/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 9.100,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6.066,67 zł. Rękojmia wynosi 910,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-08-23 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 20 września 2017 o godz. 13:45, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny w budynku ewid. nr 149 o powierzchni użytkowej 256,40 m2 wraz z udziałem 515/1000 w częściach wspólnych budynków i w prawie własności działki gruntu nr ewid. 294, położony w miejscowości Przemocze 60/2 gm. Maszewo. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,40 m2 oraz trzy budynki gospodarcze nr ewid. 116 o pow. użytkowej 20,61 m2, nr ewid. 120 o pow. użytkowej 33,49 m2, nr ewid. 140 o pow. użytkowej 15,45 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00042528/2. Istnieje rozbieżność pomiędzy ilością pomieszczeń uwidocznionych w księdze wieczystej a ilością izb wykazaną w rejestrze lokali oraz w inwentaryzacji biegłego. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240.800,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 180.600,00 zł. Rękojmia wynosi 24.080,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-09-19 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 09 października 2017 roku o godz. 14:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:  D R U G A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 313/1 o powierzchni 2023 m2, symbol użytku: RVI. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym zdala czynne): wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kliniska Wielkie, przy ul. Zaścianek 4. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017470/6. Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 85.800,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 57.200,00 zł. Rękojmia wynosi 8.580,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-10-06 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants