Nieruchomości


     O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:15 listopada 2016 roku o godz. 14:00, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Aprawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntowa nr 97/4 o powierzchni 1200 m2, symbol użytku: RV o powierzchni 300m2 i RVI o powierzchni 900m2.Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 09.03.2086 r . Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013720/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39.000,00zł + 23%VAT tj. 8.970,00 =47.970,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 29.250,00 zł + 23%VAT tj. 6.728,00 = 35.978,00 zł.Rękojmia wynosi 4.797,00 złP I E R W S Z A L I C Y T A C J Aprawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/5 o powierzchni 1200 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 776,00m2 i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 115,00m2 stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość. Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 09.03.2086 roku. Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013719/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:350.000,00 zł +23%VAT tj. 80.500,00 zł = 430.500,00złI cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 262.500,00zł + 23%VAT tj.60.375,00zł = 322.875,00 zł.Rękojmia wynosi 43.050,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania w/w nieruchomości w terminie do dnia 2016-11-14 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaboraty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

  O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:30 listopada 2016 roku o godz. 14:40, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A ieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 60/3 o powierzchni 2240 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr ewid. 20 o pow. użytkowej 156,15 m2 i dwoma budynkami gospodarczymi nr ewid. 21 o pow. użytkowej 58,26 m2 i 23 o pow. użytkowej 141,37 m2 oraz budynkiem opisanym w rejestrze budynków symbolem "nieokreślony" nr ewid. 22 o pow. użytkowej 20,66 m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Miłowo przy ul. Wrocławskiej 1 gmina Stepnica i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00040181/3.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  421.657,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 316.242,75 zł.Rękojmia wynosi 42.165,70 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-11-29 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na . Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

  O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:30 listopada 2016 roku o godz. 14:30, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A1) udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 31/1 o powierzchni 9367 m2, w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio RV-0,0280ha, RVI-0,9087ha. Uzbrojenie w zasięgu – instalacje: wodna, sanitarna, gazowa i energetyczna. Brak dostępu do drogi publicznej – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga zostanie wydzielona z przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna 15kV – do likwidacji i skablowania w liniach rozgraniczających dróg. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca, przy ul. Goleniowska 82 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029459/0.Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 160.033,00 zł.IIcena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 106.688,67 zł.Rękojmia wynosi 16.003,30 zł1) udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 31/16 o powierzchni 5645 m2, w klasie bonitacyjnej 0,5645ha. Uzbrojenie w zasięgu – instalacje: wodna, sanitarna, gazowa i energetyczna. Z dobrym dostępem do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego droga zostanie wydzielona z przedmiotowej działki. Przez teren działki przebiega linia elektroenergetyczna 15kV – do likwidacji i skablowania w liniach rozgraniczających dróg. Nieruchomość położona w miejscowości Rurzyca gm. Goleniów i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00029459/0.Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 114.555,00 zł.II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 76.370,00 zł.Rękojmia wynosi 11.455,50 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-11-29 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przedmiotem licytacji są nieruchomości rolne w rozumieniu ustawy o kształtowaniu rolnictwa z dnia 11 kwietnia 2003 roku (Dz.U. 2012 poz. 813 ze zm.) i nabyć nieruchomość rolną może tylko rolnik indywidualny w rozumieniu ww. ustawy. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:07 grudnia 2016 roku o godz. 14:20, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,75 m2, składający się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z w.c.oraz piwnicy o powierzchni użytkowej 1,97 m2 wraz z udziałem 375/10000 w prawie własności działki gruntu nr ewid. 497/1 obręb 5 m. Goleniów oraz udziałem 375/10000 w prawie własności części wspólnych budynku nr ewidencyjny 13. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Goleniów przy ul. Tadeusza Kościuszki  4/26 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00032804/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  136.300,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 102.225,00 zł.Rękojmia wynosi 13.630,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-12-06 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:07 grudnia 2016 roku o godz. 14:30, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 63,62 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c, korytarza oraz pomieszczenia w budynku gospodarczym o powierzchni użytkowej 29,99 m2 wraz z przynależnym udziałem 9361/241350 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 11714. Nieruchomość położona jest w miejscowości Stepnica, przy ul. Tadeusza Kościuszki 11/1. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00041767/2.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  131.600,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 98.700,00 zł.Rękojmia wynosi 13.160,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-12-06 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:08 grudnia 2016 roku o godz. 14:30, sala 214w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewid. 759 o powierzchni 0,0726 ha w klasie bonitacyjnej RIVb z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Uzbrojenie - w drodze- instalacja wodna, sanitarna, gazowa oraz elektryczna. Nieruchomość położona jest w miejscowości Przybiernów, przy ul. B. Krzywoustego 14. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 21.03.2090 roku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00014906/1.Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 9.100,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 6.825,00 zł.Rękojmia wynosi: 910,00 zł P I E R W S Z A L I C Y T A C J Audziału 1/2 części nieruchomości niezabudowanej - z rozpoczętą budową budynku (stan zaawansowania budowy ca 16%), stanowiącej działkę nr ewid. 598/2 o powierzchni 1,4941 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach odpowiednio: RV-1,3944 i Bp-0,0997 ha z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Uzbrojenie - instalacja wodna, sanitarna oraz elektryczna. Nieruchomość położona w miejscowości Przybiernów obr. Przybiernów 4. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00020358/9. Udział 1/2 części w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 37.555,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 28.166,25 zł.Rękojmia wynosi 3.755,50 zł. P I E R W S Z A L I C Y T A C J A udziału 1/2 w nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 66 o powierzchni 0,0611 ha w klasie bonitacyjnej RVI zabudowanej ruinami budynku - byłej stodoły - brak dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów, przy ul. Drzymały 40B. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00007827/1.Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę:  14.237,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 10.677,75 zł.Rękojmia wynosi 1.423,70 zł. Przystępujący do licytacji w/w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-12-07 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.  Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:12 grudnia 2016 roku o godz. 14:25, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr ewidencyjny 121/7 o powierzchni 605 m2, (0,0605 ha), symbol użytku:

plants