Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 6 szt.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 14 grudnia 2017 roku o godz. 14:45, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 506/94 obręb 11 o powierzchni 1308 m2 położonej w miejscowości Goleniów (Helenów) przy ul. Władysława Sikorskiego 30, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 359 o powierzchni użytkowej 73,92 m2 oraz budynkiem "innym niemieszkalnym" nr ewid. 356 o powierzchni użytkowej 35,31 m2 stanowiącymi odrębną nieruchomość. Prawo wieczystego użytkowania gruntu ustanowione do dnia 30.05.2040 roku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00006116/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342.700,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 228.466,67 zł. Rękojmia wynosi 34.270,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-12-13 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst. art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 2017-12-18 o godz. 14.30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako: udział 1/2 w nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowogard przy ul. Nadtorowa 15, działka nr 65 o pow. 3,7319 ha, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą SZ1O/00017099/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.548.450,00 zł I cena wywoławcza wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. 1.161.337,50 zł. Rękojmia wynosi 154.845,00 zł Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowym, budynkiem magazynowym, budynkiem magazynowo – produkcyjnym, budynkiem socjalnym, budynkiem magazynowym, budynkiem magazynowym typu gospodarczego, Na nieruchomości znajduje się utwardzenie terenu: nawierzchnia z płyt żelbetowych – ca 1890 m2, nawierzchnia z betonu wylewanego ca 1250 m2, teren ogrodzony, zieleń ozdobna.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-12-15 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 20 grudnia 2017 roku o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 173/1 o powierzchni 16890 m2 zabudowanej budynkami opisanymi w rejestrze budynków jako nr ewid. 40 o pow. użytkowej 289,80m2 - stacja diagnostyki pojazdów, nr ewid 42 - handlowo- usługowy (budynek obsługi klienta z zadaszeniem nad urządzeniami stacji paliw wraz ze zbiornikami podziemnymi i naziemnymi - na gaz) o pow. użytkowej 185,28m2 , nr ewid. 43 - innym, niemieszkalnym ( zaplecze stacji diagnostyki pojazdów)o pow. użytkowej 48,58m2, nr ewid. 50-inny niemieszkalny i częściowo biurowy - nr ewid. 57 (budynki hali napraw z myjnią i zapleczem) o łącznej pow. użytkowej 1108,99m2, nr ewid. 65 i częściowo (w zakresie pomieszczeń nr 15 i 16 oraz fragmentu korytarza - budynku nr ewid. 57 (budynek biurowy) o łącznej pow. użytkowej 343,78m2 nr ewid. 56- handlowo -usługowym i częściowo budynek nr ewid. 57(część restauracji z salą bankietową) - o łącznej powierzchni użytkowej 721,52m2, na poddaszu budynku usytuowane jest mieszkanie o pow. użytkowej 93,04m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej 23a i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00028383/9. Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6.828.642,00zł + 23% VAT tj. 1.570.587,66 zł = 8.399.229,66 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:5.121.481,50 zł + 23 %VAT tj. 1.177.940,75zł = 6.299.422,25 zł. Rękojmia wynosi 839.922,96 zł


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:20 grudnia 2017 roku o godz. 14:45, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej wraz z zagospodarowaniem terenu - utwardzenie betonowe na powierzchni około 1/4 działki, oznaczonej nr ewid. 36/1 o powierzchni 1965 m2- klasa bonitacyjna Bi. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo obręb nr 1. Prawo użytkowania wieczystego ustanowione jest do dnia 14 listopada 2101 roku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00037694/8. Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 52.285,00zł +23%VAT tj.12.025,55 zł = 64.310,55 zł I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 39.213,75zł + 23%VATtj.9.019,16zł = 48.232,91 zł.Rękojmia wynosi 6.431,05 zł Przystępujący do licytacji w/w nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-12-19 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 03 stycznia 2018 roku o godz. 08:30, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny w budynku ewid. nr 149 o powierzchni użytkowej 256,40 m2 wraz z udziałem 515/1000 w częściach wspólnych budynków i w prawie własności działki gruntu nr ewid. 294, położony w miejscowości Przemocze 60/2 gm. Maszewo. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 8,40 m2 oraz trzy budynki gospodarcze nr ewid. 116 o pow. użytkowej 20,61 m2, nr ewid. 120 o pow. użytkowej 33,49 m2, nr ewid. 140 o pow. użytkowej 15,45 m2. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00042528/2. Istnieje rozbieżność pomiędzy ilością pomieszczeń uwidocznionych w księdze wieczystej a ilością izb wykazaną w rejestrze lokali oraz w inwentaryzacji biegłego. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 240.800,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 160.533,33 zł. Rękojmia wynosi 24.080,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-01-02 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 17 stycznia 2018 roku o godz. 14:35, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 43,99 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju wraz z udziałem 650/10000 w prawie własności budynków mieszkalnych nr ewid. 394 i 396 oraz w budynkach innych niemieszkalnych nr ewid. 383,386,388,389,391,393 oraz udziałem 650/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr ewid. 104/2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Goleniów, przy ul. Nadrzeczna 1/1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00039762/0. Istnieje niezgodność między powierzchnią rzeczywistą lokalu a powierzchnią uwidocznioną w księdze wieczystej.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 142.000,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 106.500,00 zł. Rękojmia wynosi 14.200,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-01-16 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants