Nieruchomości


      O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:08 listopada 2016 roku o godz. 13:15, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Anieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ewid. 8/3 o powierzchni 8,52 ha w klasach bonitacyjnych i powierzchniach: RV-8,18 ha, RVI-0,34ha - brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość położona w miejscowości Inina, gm. Goleniów posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00015348/8. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:717.000,00 zł +23%VAT tj. 164.910,00 zł = 881.910,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 537.750,00 zł + 23% VAT tj.123.683,00 zł = 661.433,00 złRękojmia wynosi 88.191,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2016-11-07 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:15 listopada 2016 roku o godz. 14:00, sala 113w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J Aprawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntowa nr 97/4 o powierzchni 1200 m2, symbol użytku: RV o powierzchni 300m2 i RVI o powierzchni 900m2.Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 09.03.2086 r . Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013720/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39.000,00zł + 23%VAT tj. 8.970,00 =47.970,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 29.250,00 zł + 23%VAT tj. 6.728,00 = 35.978,00 zł.Rękojmia wynosi 4.797,00 złP I E R W S Z A L I C Y T A C J Aprawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/5 o powierzchni 1200 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 776,00m2 i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 115,00m2 stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość. Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 09.03.2086 roku. Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013719/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:350.000,00 zł +23%VAT tj. 80.500,00 zł = 430.500,00złI cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 262.500,00zł + 23%VAT tj.60.375,00zł = 322.875,00 zł.Rękojmia wynosi 43.050,00 złPrzystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania w/w nieruchomości w terminie do dnia 2016-11-14 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomości można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaboraty szacunkowe nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plants