Nieruchomości

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 26 kwietnia 2018 roku o godz. 15:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 125/3 o powierzchni 900 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym piętrowym, podpiwniczonym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej łącznie z piwnicami 204,90 m2, budynkiem gospodarczym nr 1 o pow. użytkowej 45,54 m2 w zabudowie zwartej z budynkiem gospodarczym nr 2 (garaż o pow. użytkowej 44,40 m2, część mieszkalna o pow. użytkowej 52,50 m2). Nieruchomość położona w miejscowości Lubczyna, przy ul. Lipowa 77 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00002196/3. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem nieruchomości - budynki nie zostały ujawnione w księdze wieczystej. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 408 300,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 306 225,00 zł. Rękojmia wynosi 40 830,00 zł. P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działki gruntowe niezabudowane o nr ewid. 224/1 (symbol użytku RVI) o powierzchni 5501 m2, 224/2 (symbol użytku RVI) o powierzchni 3248 m2, 224/3 (symbol użytku RVI) o powierzchni 3151 m2, 224/4 (symbol użytku RVI) o powierzchni 3163 m2. Dojazd do działki 224/1 drogą utwardzoną asfaltem, do dziaki nr 224/2 - dojazd nieoznaczony, do działek nr 224/3 oraz 224/4 - przez działkę nr 224/1. Nieruchomość położona w miejscowości Lubczyna obr.ewid. Lubczyna posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00030451/4. W księdze wieczystej nie został ujawniony podział geodezyjny nieruchomości, na podstawie którego z działki 224 zostały wydzielone 4 działki o numerach: 224/1, 224/2, 224/3, 224/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 252 200,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 189 150,00 zł. Rękojmia wynosi 25 220,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-04-25 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

plants