Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 2 szt.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 20 lutego 2018 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 118 o powierzchni 0,60 ha (użytek i klasa bonitacyjna: S-RVI o pow. 0,17ha, Bi o pow. 0,40ha, N o pow. 0,03 ha) zabudowaną budynkiem nr ewid. 154 (rok budowy 1913) opisanym w rejestrze kartotek budynków jako budynek "oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe" o powierzchni użytkowej 576 m2. Budynek w stanie surowym otwartym, zadaszony z pokryciem do wymiany. Nieruchomość położona jest w miejscowości obr. Kopice gm. Stepnica i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00035423/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 278.000,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 185.333,33 zł. Rękojmia wynosi 27.800,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-02-19 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podst.art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu: 2018-02-26 o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako udział 1/2 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 92 o powierzchni 1168 m2 zabudowaną budynkiem nr ewid. 719 opisanym w kartotece budynków jako handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 450 m2 stanowiący odrębną nieruchomość. Budynek składa się z 13 pomieszczeń – część biurowa, socjalna, sanitarna oraz produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynową (dwie hale ), pomieszczenie kotłowni i komunikacji ( hall, korytarz, łącznik). Prawo wieczystego użytkowania gruntu ustanowione do dnia 18-10-2081 roku. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Goleniów, ul. Krzywoustego 1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00008863/2. Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 216.150,00zł+23%VAT tj.49.714,50zł = 265.864,50 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:162.112,50zł+23%VAT tj.37.285,88zł = 199.398,38 zł. Rękojmia wynosi 26.586,45 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-02-23 na konto komornika 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ulicy B. Prusa 17 w Goleniowie (do godziny 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants