Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 4 szt.


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 22 czerwca 2017 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 506/94 obręb 11 o powierzchni 1308 m2 położonej w miejscowości Goleniów (Hellenów) przy ul. Władysława Sikorskiego 30, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 359 o powierzchni użytkowej 73,92 m2 oraz budynkiem "innym niemieszkalnym" nr ewid. 356 o powierzchni użytkowej 35,31 m2 stanowiącymi odrębną nieruchomość. Prawo wieczystego użytkowania gruntu ustanowione do dnia 30.05.2040 roku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00006116/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342.700,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 257.025,00 zł. Rękojmia wynosi 34.270,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-06-21 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 05 lipca 2017 roku o godz. 14:20, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,70 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia przynależnego - piwnicy wraz z udziałem 71/1000 w prawie własności działki gruntu i 71/1000 w częściach wspólnych budynku. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 52 b/3 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00037887/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 169.400,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 112.933,33 zł. Rękojmia wynosi 16.940,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-07-04 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 05 lipca 2017 roku o godz. 14:40, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 51,20 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju - wraz z przynależnym udziałem 17/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą Kw nr 18943, Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Wałkno 2/5, gm. Maszewo  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00024310/9. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 41.300,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 27.533,33 zł. Rękojmia wynosi 4.130,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-07-04 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 17 lipca 2017 roku o godz. 14:45, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr ewid. 155/2 o powierzchni 0,23 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr ewid. 103 o powierzchni użytkowej 123,15 m2 oraz budynkiem gospodarczym w budowie o powierzchni użytkowej 22,88 m2, położonej w miejscowości Tarnówko 9d gm. Goleniów. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00034353/5. Istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią zabudowy budynku nr ewid. 103 uwidocznioną w księdze wieczystej a powierzchnią zabudowy wykazaną w rejestrze gruntów. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 448.266,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 298.844,00 zł. Rękojmia wynosi 44.826,60 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-07-14 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants