Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 9 szt.


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 11 stycznia 2017 roku o godz. 10:40, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 37,37 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c., przedpokoju wraz z udziałem 29/1000 w częściach wspólnych budynku nr ewid. 393 oraz udziałem 29/1000 w prawie własności działek gruntu nr ewid. 93/2 i 94/4. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,25 m2. Nieruchomość położona w miejscowości Maszewo przy ul. Jedności Narodowej 29/4 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00032437/4. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 99.000,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 66.000,00 zł. Rękojmia wynosi 9.900,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-10 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 17 stycznia 2017 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej lokal niemieszkalny opisany w kartotece jako "biurowy" o powierzchni użytkowej 285,30 m2 znajdujący się w budynku handlowo-usługowo-biurowym nr 335. Do nieruchomości przynależy udział 518/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 36/17 o pow. 0,0772 ha. Nieruchomość położona w Goleniowie przy ul. Maszewska 11/1 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00031317/0. Struktura pomieszczeń nie jest zgodna z opisem zamieszczonym w dziale I księgi wieczystej. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:317.539,00 zł + 23%VAT tj. 73.033,97 zł = 390.572,97 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:211.692,67zł+23%VATtj.48.689,31= 260.381,98 zł. Rękojmia wynosi 39.057,29 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-16 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. . Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 18 stycznia 2017 roku o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr ewid. 155/2 o powierzchni 0,23 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym nr ewid. 103 o powierzchni użytkowej 123,15 m2 oraz budynkiem gospodarczym w budowie o powierzchni użytkowej 22,88 m2, położonej w miejscowości Tarnówko 9d gm. Goleniów. Nieruchomość i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00034353/5. Istnieje rozbieżność pomiędzy powierzchnią zabudowy budynku nr ewid. 103 uwidocznioną w księdze wieczystej a powierzchnią zabudowy wykazaną w rejestrze gruntów. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 448.266,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 336.199,50 zł. Rękojmia wynosi 44.826,60 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-17 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 18 stycznia 2017 roku o godz. 14:40, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 313/1 o powierzchni 2023 m2, symbol użytku: RVI. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym zdala czynne): wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe. Nieruchomość położona w miejscowości Kliniska Wielkie, przy ul. Zaścianek 4 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017470/6. Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 85.800,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 64.350,00 zł. Rękojmia wynosi 8.580,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-17 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:19 stycznia 2017 roku o godz. 14:50, sala 114w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr ewid. 5/28 o powierzchni 0,0813 ha, zabudowana dwoma budynkami gospodarczymi (zły stan techniczny), wiatą (zły stan techniczny) oraz ogrodzeniem częściowym. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości obr. Maciejewo gm. Maszewo i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00035332/9.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  17.700,00 zł.I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 13.275,00 zł.Rękojmia wynosi 1.770,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-18 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 25 stycznia 2017 roku o godz. 14:40, sala 113 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 414/1 o powierzchni 1095 m2 zabudowanej budynkiem handlowo-usługowy ( składającym się z: 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 921,70m2 i 7 lokali handlowo-usługowych o powierzchni użytkowej 665,46m2. Część budynku w trakcie realizacji składająca się z: 2 lokali handlowo-usługowych ( parter i I piętro ) o łącznej powierzchni użytkowej 262,86m2, 6 lokali mieszkalnych ( II i III ) piętro w tym dwa lokale zamieszkałe, a 4 niezamieszkałe i 1 lokalu mieszkalnego na poddaszu o powierzchni użytkowej 135,72m2. Nieruchomość położona w miejscowości Goleniów, przy ul. Pocztowa 44 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00025703/8. Udział 1/2 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 3.326.000,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2.494.500,00 zł. Rękojmia wynosi 332.600,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 26 stycznia 2017 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 295 o pow. 7600 m2 (symbol użytku: RIVb o pow. 0,36 ha, S-RIVb o pow. 0,15 ha, B-RIVb o pow. 0,25 ha) zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 137 m 2, budynkami gospodarczymi: stodołą o pow. zabudowy 185 m2 oraz oborą o pow.zabudowy 163 m2. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kościuszki 42 gm. Osina i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00011117/2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236.200,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 177.150,00 zł. Rękojmia wynosi 23.620,00 zł P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę nr ewidencyjny 345/2 o powierzchni 1,94 ha, symbol użytku: RIVa o powierzchni 1,72 ha, RIVb o powierzchni 0,22 ha. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kościuszki gm. Osina  i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00009988/1. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością - służebność drogowa na działce nr 345/2, polegająca na prawie bezpłatnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13 oraz działki nr 345/14, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1O/53359/6 oraz działki nr 345/8, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie prowadzi księgę wieczystą Kw nr SZ1O/53360/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216.400,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 162.300,00 zł. Rękojmia wynosi 21.640,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-01-25 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Z uwagi na to, iż przedmiotem licytacji jest nieruchomość rolna w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw oraz o prawie pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych - potencjalnym nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być tylko podmiot wymieniony w ww. ustawie. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:  02 lutego 2017 roku o godz. 14:50, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 74,18 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c., korytarza, spiżarki ( kotłowni ) wraz z udziałem 40/100 części wspólnych w budynku i udziałem 40/100 części w prawie własności działki gruntu nr ewid. 251/23. Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowogard, przy ul. 5-go Marca 11/2 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00024972/7. Istnieje niezgodność pomiędzy powierzchnią użytkową uwidocznioną w dokumentach 78,08 m2, a powierzchnią rzeczywistą otrzymaną w wyniku pomiarów dokonanych przez biegłego - 74,18 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174.500,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 130.875,00 zł. Rękojmia wynosi 17.450,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-02-01 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 08 luty 2017 roku  o godz. 14:40, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny o pow. użytkowej 62,70 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., pomieszczenia gospodarczego i pomieszczenia przynależnego - piwnicy wraz z udziałem 71/1000 w prawie własności działki gruntu i 71/1000 w częściach wspólnych budynku. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Kliniska Wielkie, ul. Piastowska 52 b/3 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00037887/8. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  169.400,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 127.050,00 zł. Rękojmia wynosi 16.940,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-02-07 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
plants