Nieruchomości

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 18 czerwca 2018 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 173/1 o powierzchni 16890 m2 zabudowanej budynkami opisanymi w rejestrze budynków jako nr ewid. 40 o pow. użytkowej 289,80m2 - stacja diagnostyki pojazdów, nr ewid 42 - handlowo- usługowy (budynek obsługi klienta z zadaszeniem nad urządzeniami stacji paliw wraz ze zbiornikami podziemnymi i naziemnymi - na gaz) o pow. użytkowej 185,28m2 , nr ewid. 43 - innym, niemieszkalnym (zaplecze stacji diagnostyki pojazdów)o pow. użytkowej 48,58m2, nr ewid. 50-inny niemieszkalny i częściowo biurowy - nr ewid. 57 (budynki hali napraw z myjnią i zapleczem) o łącznej pow. użytkowej 1108,99m2, nr ewid. 65 i częściowo (w zakresie pomieszczeń nr 15 i 16 oraz fragmentu korytarza - budynku nr ewid. 57 (budynek biurowy) o łącznej pow. użytkowej 343,78m2 nr ewid. 56- handlowo -usługowym i częściowo budynek nr ewid. 57(część restauracji z salą bankietową) - o łącznej powierzchni użytkowej 721,52m2, na poddaszu budynku usytuowane jest mieszkanie o pow. użytkowej 93,04m2. Nieruchomość położona jest w miejscowości Maszewo, przy ul. Jedności Narodowej 23a i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00028383/9. Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 6.828.642,00zł + 23% VATtj.1.570.587,66 zł = 8.399.229,66 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:4.552.428,00zł+23%VATtj.1.047.058,44 = 5.599.486,44 zł. Rękojmia wynosi 839.922,96 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-06-15 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 02 lipca 2018 roku, godz. 14.45 sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako udział 1/2 części w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr ewid. 92 o powierzchni 1168 m2 zabudowaną budynkiem nr ewid. 719 opisanym w kartotece budynków jako handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 450 m2 stanowiący odrębną nieruchomość. Budynek składa się z 13 pomieszczeń – część biurowa, socjalna, sanitarna oraz produkcyjno-usługowo-handlowo-magazynową (dwie hale ), pomieszczenie kotłowni i komunikacji ( hall, korytarz, łącznik). Prawo wieczystego użytkowania ustanowione do dnia 18-10-2081 roku. Nieruchomość położona jest w miejscowości Goleniów, ul. Krzywoustego 1 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie o numerze KW SZ1O/00008863/2. Sprzedaż w/w nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 216.150,00zł+23%VAT tj.49.714,50zł = 265.864,50 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:144.100,00 zł +23%VAT tj. 33.143,00 zł =177 243,00 zł.Rękojmia wynosi 26 586,45 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2018-06-29 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants