Nieruchomości

Liczba obwieszczeń : 5 szt.


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 24 maja 2017 roku o godz. 14:40, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 73,80 m2 składający się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z w.c., przedpokoju wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 8,70 m2 oraz z przynależnym udziałem 246/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr ewid. 20 obręb 2 (Kw 15530). Nieruchomość położona w miejscowości Maszewo, przy ul. Ks. Kazimierza Świetlińskiego 27B/2 posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00047302/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 173.800,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 115.866,67 zł. Rękojmia wynosi 17.380,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-05-23 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 25 maja 2017 roku o godz. 13:00, sala 214 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntowa nr 97/4 o powierzchni 1200 m2, symbol użytku: RV o powierzchni 300m2 i RVI o powierzchni 900m2.Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 09.03.2086 r . Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013720/6. Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 39.000,00zł + 23%VAT tj. 8.970,00 =47.970,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:26.000,00 zł + 23%VAT tj.5.980,00 zł = 31.980,00 zł. Rękojmia wynosi 4.797,00 zł    oraz D R U G A  L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/5 o powierzchni 1200 m2, zabudowanej budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 776,00m2 i budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 115,00m2 stanowiącymi od gruntu odrębną nieruchomość. Prawo użytkowania wieczystego gruntu ustanowione do dnia 09.03.2086 roku. Nieruchomość położona w miejscowości Stepniczka gm. Stepnica posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00013719/6.Istnieje niezgodność treści księgi wieczystej z ewidencją gruntów w zakresie powierzchni nieruchomości. W księdze wieczystej nie zostały ujawnione budynki zlokalizowane na nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:350.000,00 zł +23%VAT tj. 80.500,00 zł = 430.500,00zł II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 233.333,33 zł + 23%VATtj. 53.666,67zł =287.000,00 zł. Rękojmia wynosi 43.050,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-05-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 25 maja 2017 roku o godz. 14:50, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A  L I C Y T A C J A nieruchomości oznaczonej jako lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 74,18 m2 składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z w.c., korytarza, spiżarki ( kotłowni ) wraz z udziałem 40/100 części wspólnych w budynku i udziałem 40/100 części w prawie własności działki gruntu nr ewid. 251/23. Nieruchomość położona jest w miejscowości Nowogard, przy ul. 5-go Marca 11/2 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00024972/7. Istnieje niezgodność pomiędzy powierzchnią użytkową uwidocznioną w dokumentach 78,08 m2, a powierzchnią rzeczywistą otrzymaną w wyniku pomiarów dokonanych przez biegłego - 74,18 m2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174.500,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 116.333,33 zł. Rękojmia wynosi 17.450,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-05-24 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu: 14 czerwca 2017 roku o godz. 14:30, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: D R U G A L I C Y T A C J A udziału 1/2 części w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę nr 313/1 o powierzchni 2023 m2, symbol użytku: RVI. Uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej (w tym z dala czynne): wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, gazowe. Nieruchomość położona w miejscowości Kliniska Wielkie, przy ul. Zaścianek 4 i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00017470/6. Udział 1/2 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 85.800,00 zł. II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 57.200,00 zł. Rękojmia wynosi 8.580,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-06-13 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu: 22 czerwca 2017 roku o godz. 15:00, sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8 odbędzie się: P I E R W S Z A L I C Y T A C J A prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 506/94 obręb 11 o powierzchni 1308 m2 położonej w miejscowości Goleniów (Hellenów) przy ul. Władysława Sikorskiego 30, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nr ewid. 359 o powierzchni użytkowej 73,92 m2 oraz budynkiem "innym niemieszkalnym" nr ewid. 356 o powierzchni użytkowej 35,31 m2 stanowiącymi odrębną nieruchomość. Prawo wieczystego użytkowania gruntu ustanowione do dnia 30.05.2040 roku. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00006116/7. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 342.700,00 zł. I cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 257.025,00 zł. Rękojmia wynosi 34.270,00 zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 2017-06-21 na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15.00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

plants