Obwieszczenia ruchomości

Ilość obwieszczeń : 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski mający kancelarię w Goleniowie przy ul. Boleslawa Prusa 17 na podstawie art. 867 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 28.08.2017r. roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika. Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: samochód osobowy Mercedes-Benz model/typ E 210 Classic rok budowy 2001 kwota oszacowania 4.700,00 zł I cena wywołania 3.525,00 zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej. Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Przedmiotową ruchomość można oglądać w dniu 16.08.2017r. w komisie Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy Sp.j. ul. Skórzewska 62-081 Wysogotowo. Zgodnie z treścią art. 8671 k.p.c. przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania ruchomości, tj. 470,00 zł do dnia 25.08.2017r. w gotówce lub na rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 pod rygorem niedopuszczenia do licytacji. UWAGA : Oglądać pojazd będzie można w godz. 9-11.


plants